“Wijzigingen in het aandeelhouderschap van familiebedrijven brengen nochtans vaak andere veranderingen mee', zegt Lambrecht. 'In 20 procent van de gevallen leidt dat tot de opname van onafhankelijke bestuursleden. En het is vaak ook een moment om zich te bezinnen over de strategie. Het stopzetten van de historische kernactiviteiten van het familiebedrijf wordt minder onbespreekbaar, het besef groeit dat de onderneming voortdurend op zoek moet naar nieuwe producten en markten, en de bereidheid neemt toe om schulden aan te gaan om sterker te kunnen groeien”. Professor Johan Lambrecht , Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee.

Bron: F.E.T. krant 24/10/2015 Eigendom overdragen verloopt moeilijker dan stuurknuppel loslaten
LINK: http://www.tijd.be/r/t/1/id/9691158

Wij dienen echter een aantal deontologische regels te respecteren (KB 22/10/2013):

  • “De externe boekhouder BIBF zal slechts benoemd kunnen worden als “onafhankelijk” bestuurder zoals voorzien in artikel 526ter van het Wetboek vennootschappen en indien het een vennootschap betreft waar hijzelf noch zijn medewerkers in de twee jaar die zijn benoeming voorafgaan en tijdens zijn bestuursmandaat aandeelhouder, bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot zijn geweest”.
  • “Evenmin mag hij als onafhankelijk bestuurder boekhoudkundige, fiscale of andere operationele prestaties leveren tijdens zijn bestuursmandaat of geleverd hebben in de twee jaar die zijn benoeming voorafgaan voor deze vennootschap en beperkt zijn mandaat van onafhankelijk bestuurder zich louter tot bestuursdaden”.
  • “Het is hem bovendien niet toegestaan om benoemd te worden als “onafhankelijk bestuurder” in een rechtspersoon waarbinnen zijn echtgeno(o)te , zijn wettelijk samen wonende partner/ en of zijn bloedverwanten tot en met de tweede graad aandeelhouder, zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot of bedrijfsleider zijn of dit geweest zijn in de twee jaar die zijn benoeming tot bestuurder voorafgaan”.


Artikel 526ter van het Wetboek vennootschappen voorziet bovendien ondermeer dat de “onafhankelijk bestuurder”:

  • “niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur [mag] hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar”;
  • “geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard [mag] ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 [[verbonden of geassocieerde vennootschappen)], buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan”;
  • “geen significante zakelijke relatie [mag] hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt”;
  • “Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend”.


Link: art 11 en art 526 ter Wetboek vennootschappen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_name=wet


Link KB 22/10/2013

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013102204&table_name=wet


link wet van 20 september 1948

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1948092001&table_name=wet